STATUT ŚREDZKIEGO TOWARZYSTWA FOTOGRAFICZNEGO

Postanowienia ogólne

§ 1
Stowarzyszenie powołane niniejszym statutem nosi nazwę „Średzkie Towarzystwo Fotograficzne” zwane dalej Stowarzyszeniem.

§ 2
Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Środa Wielkopolska.

§ 3
Zasady funkcjonowania Stowarzyszenia określa Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. nr 79, poz. 855 ze zmianami) ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. nr 96, poz. 873) oraz postanowienia niniejszego statutu.

§ 4
Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla polepszenia realizowania swych celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność statutową poza granicami RP, zgodnie z obowiązującymi tam przepisami prawnymi. Stowarzyszenie może współpracować z instytucjami i organizacjami zagranicznymi o podobnym profilu działania.

§ 5
Stowarzyszenie jest zarejestrowane i posiada osobowość prawną.

Cele Stowarzyszenia i sposoby ich realizacji

§ 6
Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym zrzeszeniem, mającym na celu:
1.    Propagowanie fotografii poprzez rozwijanie wśród członków umiejętności, wiedzy i sztuki fotograficznej.
2.    Popularyzację fotografii we wszystkich jej dziedzinach.
3.    Ochronę i popularyzację dorobku polskiej fotografii oraz polskiego dziedzictwa kulturowego w tym zakresie.
4.    Współudział w tworzeniu kultury narodowej.
5.    Rozwijanie indywidualnych inicjatyw społecznych.
6.    Edukację dzieci i młodzieży.
7.    Współpracę z instytucjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych.
8.    Podtrzymywanie tradycji narodowej oraz rozwoju świadomości obywatelskich i kulturowych.
9.    Rozwój kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.
10.    Wspomaganie nauki, edukacji, oświaty i wychowania.
11.    Animowanie działań kulturalnych.
12.    Przeciwdziałanie patologiom społecznym.
13.    Działanie na rzecz integracji europejskiej i promowanie regionu, w którym mieści się siedziba Stowarzyszenia.

§ 7
Cele Stowarzyszenia realizowane są poprzez:
1. Tworzenie projektów fotograficznych i kulturalnych z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi.
2. Organizację wykładów, spotkań, plenerów, wystaw z różnych dziedzin wiedzy.
3. Organizację warsztatów fotograficznych.
4. Organizację międzynarodowych wymian młodzieży.
5. Współpracę z innymi stowarzyszeniami, jednostkami administracji państwowej i samorządowej.
6. Współpracę z lokalnymi placówkami oświatowymi i kulturalnymi (domy kultury, szkoły).
7. Tworzenie i realizację programów profilaktycznych.
8. Prowadzenie archiwum fotograficznego.

§ 8
Cele Stowarzyszenia będą realizowane na podstawie społecznej pracy członków, jednak stowarzyszenie może zatrudnić pracowników do prowadzenia swych spraw.

§ 9
1.Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów Statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.
2.Działalność gospodarcza prowadzona przez Stowarzyszenie, o której mowa w § 9 pkt. 1 będzie obejmowała następujący zakres:
1. Wydawanie książek
2. Wydawanie gazet
3. Wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych
4. Działalność fotograficzna.
5. Działalność wydawnicza pozostała
6. Działalność archiwów.
7. Działalność związana z organizacją targów i wystaw.
8. Działalność usługowa związana z przygotowaniem druku
9. Działalność graficzna pomocnicza
10. Działalność obiektów kulturalnych
11. Sprzedaż detaliczna książek
12. Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów  piśmiennych
13. Sprzedaż   detaliczna   artykułów    nieżywnościowych,   w wyspecjalizowanych sklepach, gdzie indziej niesklasyfikowana
14. Działalność bibliotek i archiwów
15.. Sprzedaż  detaliczna  prowadzona  przez  domy  sprzedaży wysyłkowej
16. Sprzedaż detaliczna pozostałych towarów prowadzona na straganach i targowiskach.
17. Sprzedaż  detaliczna  bezpośrednia prowadzona poza siecią sklepową
18. Sprzedaż  detaliczna pozostała prowadzona poza  siecią sklepową, gdzie indziej niesklasyfikowana
19. Prace  badawczo-rozwojowe  w  dziedzinie  kulturoznawstwa  i  sztuk pięknych
20. Reklama
21. Działalność komercyjna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana
22. Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane
23. Pozaszkolne formy kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane
24. Projekcja filmów
25. Działalność galerii i salonów wystawienniczych
26. Działalność domów i ośrodków kultury
27. Artystyczna i literacka działalność twórcza, gdzie indziej niesklasyfikowana

§ 10
W ramach Stowarzyszenia działa Klub Fotograficzny Anonimowych Artystów.

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 11
W skład Stowarzyszenia wchodzą członkowie:
a) zwyczajni
b) wspierający
c) honorowi

§ 12
Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wyrazi pisemną deklarację czynnego uczestnictwa w działalności Stowarzyszenia, realizując cele statutowe i zostanie przyjęta przez Zarząd.

§ 13
Członkiem wspierającym mogą być osoby fizyczne oraz prawne, które są zainteresowane działalnością Stowarzyszenia, akceptują cele statutowe oraz zadeklarują wpłacanie stałej lub jednorazowej składki pieniężnej lub świadczenia rzeczowego.

§ 14
Członkowie zwyczajni przyjmowani są przez Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji.

§ 15
Członkowie wspierający przyjmowani są na wniosek jednego lub więcej członków zwyczajnych.

§ 16
1. Członkiem honorowym może zostać osoba, która wniosła wybitny wkład w działalność Stowarzyszenia lub w artystyczną działalność fotograficzną.
2 .Członkiem honorowym może zostać osoba, która zostanie przyjęta przez Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu.
3. Członek honorowy jest zwolniony od obowiązku opłacania składek członkowskich.

§ 17
Członek honorowy i członek wspierający nie mają czynnego i biernego prawa wyborczego.

§ 18
Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają prawo do:
1. Uczestniczenia we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia.
2. Wypowiadania się we wszystkich sprawach dotyczących Stowarzyszenia.
3. Czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia – każdemu członkowi przysługuje jeden głos.
4. Zgłaszania postulatów i wniosków pod adresem władz Stowarzyszenia.
5. Posiadania legitymacji Stowarzyszenia.

§ 19
Członkowie Stowarzyszenia są zobowiązani do:
1. Przestrzegania postanowień statutu Stowarzyszenia.
2. Opłacania składek członkowskich zgodnie z podjętą uchwałą Walnego Zebrania Członków.
3. Popierania wszelkich działań Stowarzyszenia, zmierzających do osiągnięcia celów statutowych.
4. Regularnego uczęszczania na zebrania zwoływane przez władze Stowarzyszenia.
5. Aktywnego uczestniczenia w działalności Stowarzyszenia.
6. Sumiennego przestrzegania przyjętych na siebie obowiązków na podstawie złożonej przez siebie pisemnej deklaracji.

§ 20
Członkostwo ustaje wskutek:
1. Śmierci.
2. Dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego pisemnie.
3. Zalegania w opłacaniu składek za okres dłuższy niż 6 miesięcy.
4. Skreślenia z listy członków na podstawie uchwały Zarządu.
5. Utraty zdolności do czynności prawnych i pozbawienia praw publicznych.

§ 21
1. Wykluczenie z listy członków następuje w przypadku udowodnionego sprzeniewierzenia się statutowym celom Stowarzyszenia.
2. Skreślenie to następuje na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.
3. Zarząd ma obowiązek zawiadomić na piśmie członka Stowarzyszenia o skreśleniu, podając jego przyczyny.
4. Od decyzji Zarządu członek Stowarzyszenia ma prawo odwołania się w terminie 30 dni od podjęcia uchwały o usunięciu lub zawieszeniu.

Władze i struktura organizacyjna Stowarzyszenia

§ 22
Władzami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zebranie Członków
2. Zarząd
3. Komisja Rewizyjna

Walne Zebranie Członków

§ 23
1 .Każdy członek Stowarzyszenia ma prawo udziału w Walnym Zebraniu Członków.
2. W Walnym Zebraniu Członków mogą uczestniczyć, z głosem doradczym, członkowie wspierający i honorowi.
3. W Walnym Zebraniu Członków mogą uczestniczyć zaproszeni goście.

§ 24
Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia, może być Zwyczajne i Nadzwyczajne.

§ 25
Walne Zebranie Członków jest zwoływane:
a) sprawozdawczo – wyborcze co 4 lata,
b) sprawozdawcze raz w roku.

§ 26
Do zakresu działania Walnego Zebrania Członków należy:
1. Uchwalanie programu działania Stowarzyszenia.
2. Uchwalanie regulaminu działalności Zarządu.
3. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
4. Uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zebrania Członków.
5. Wybór władz Zarządu: Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza, dwóch członków Zarządu.
6. Walne Zebranie Członków wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Sekretarza, którzy są odpowiedzialni za sprawne przeprowadzenie obrad.
7. Z obrad Walnego Zebrania Członków sporządza się protokół, który podpisują Przewodniczący i Sekretarz. Protokoły przechowuje Zarząd Stowarzyszenia co najmniej przez 5 lat.
8. Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi.
9. Przeprowadzanie wyboru Zarządu.
10. Wybór członków Komisji Rewizyjnej jak i ich odwoływanie.
11. Uchwalanie zmian w Statucie.
12. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków Stowarzyszenia.
13. Rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność Zarządu.
14. Nabywanie i pozbawianie godności Członka Honorowego.
15. Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i o przeznaczeniu jego majątku.
16. Rozstrzyganie innych spraw, jakie zostaną zgłoszone pod obrady na Walnym Zebraniu Członków.
17. Uchwalenie wysokości i trybu płacenia składek i opłat członkowskich.

§ 27
Uchwały Walnego Zebrania zapadają większością głosów obecnych na zebraniu przy obecności co najmniej 50 % + 1 uprawnionych do głosowania. W przypadku braku wymaganej liczby członków Stowarzyszenia w pierwszym terminie ustala się następny po upływie 45 minut. Wówczas wszelkie uchwały Walnego Zebrania Członków są ważne bez względu na liczbę członków. Dotyczy to również wyboru Zarządu. W przypadku uchwalenia Statutu, zmian w Statucie, jak i rozwiązania Stowarzyszenia konieczna jest kwalifikowana większość 2/3 głosów, przy obecności co najmniej 50%  + 1 członków uprawnionych do głosowania.
.

§ 28
Głosowanie odbywa się jawnie, za wyjątkiem wyborów jak i odwołań do i z organów Stowarzyszenia, chyba że inaczej postanowi Walne Zebranie Członków. Głosowanie tajne może być zarządzane także w innych przypadkach.

§ 29
Zwyczajne Walne Zebranie Członków jest zwoływane przez Zarząd z podaniem porządku obrad przynajmniej na 14 dni przed terminem. Zawiadomienia mogą być doręczone bezpośrednio członkom lub wysłane pocztą, a wówczas datą powiadomienia o zebraniu jest data stempla pocztowego.

§ 30
1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków jest zwoływane z ważnych przyczyn przez Zarząd z własnej inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub na wniosek co najmniej 20 członków Stowarzyszenia.
2. Żądanie zwołania Walnego Zebrania Członków powinno być złożone na piśmie z podaniem celu jego zwołania.
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w przypadkach określonych w ust. 1 powinno być zwołane w takim terminie, aby mogło się odbyć w ciągu 6 tygodni od dnia wniesienia żądania. Jeśli by to nie nastąpiło, wówczas prawo zwołania Walnego Zebrania Członków przysługuje Komisji Rewizyjnej.
4. Uprawnieni do zwołania Walnego Zebrania Członków mogą również żądać umieszczenia oznaczonych spraw w porządku jego obrad, pod warunkiem wystąpienia z tym żądaniem co najmniej 12 dni przed terminem Zebrania.

Zarząd Stowarzyszenia

§ 31
1. Zarząd składa się z  7 członków wybranych przez Walne Zebranie Członków.
2. W skład Zarządu wchodzą: Prezes, dwóch Wiceprezesów, Sekretarz, Skarbnik i dwóch Członków.
3. Do składania oświadczeń w imieniu Stowarzyszenia i zaciągania zobowiązań majątkowych wymagana jest uchwała Zarządu. Zarząd jest w powyższych sytuacjach reprezentowany przez Prezesa i co najmniej jednego z członków Zarządu.
4. Uzupełnianie składu Zarządu może nastąpić tylko w trybie uchwały Walnego Zebrania Członków.

§ 32
Do kompetencji Zarządu należy:
1. Kierowanie całokształtem działalności Stowarzyszenia i reprezentowania go na zewnątrz.
2. Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków.
3. Prowadzenie rejestru Członków.
4. Zwoływanie Walnych Zebrań Członków.
5. Podejmowanie decyzji w sprawie przyjęcia członków do Stowarzyszenia, oraz ich ewentualnego usunięcia ze Stowarzyszenia.
6. Zarządzanie funduszami Stowarzyszenia.
7. Prowadzenie gospodarki Stowarzyszenia w ramach uchwalonych programów działania, powoływanie i rozwiązywanie zespołów problemowych, zespołów organizacyjnych, zespołów oraz projektów, grup ekspertów i doradców dla rozstrzygania merytorycznych spraw Stowarzyszenia.
8. Współdziałanie z organami władzy samorządowej i administracji państwowej oraz organizacjami społecznymi i gospodarczymi.
9. Prowadzenie księgowości i gospodarki finansowej, stosownie do obowiązujących przepisów.
10. Zawieranie umów cywilno – prawnych i pracowniczych.
11. Zaciąganie kredytów w ramach oznaczonych przez Walne Zebranie Członków.
12. Sporządzanie sprawozdań finansowych i gospodarczych, oraz przedkładanie ich do zatwierdzenia przez Walne Zebranie Członków.
13. Zabezpieczenie majątku Stowarzyszenia.
14. Udzielanie pełnomocnictw.
15. Opracowywanie projektów i powoływanie jednostek działalności gospodarczej.
16. Powoływanie komitetów redakcyjnych wydawnictw i pism Stowarzyszenia w formie drukowanej i elektronicznej.

Komisja Rewizyjna

§ 33
1.Komisja Rewizyjna sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna składa się z nie mniej niż 3 osób wybranych przez Walne Zebranie Członków na okres 4 lat.
3. Mandat członka Komisji Rewizyjnej wygasa z upływem kadencji na którą został wybrany.
Utrata mandatu przed upływem kadencji może nastąpić w przypadkach:
a) zrzeczenia się mandatu,
b) odwołania przez organ, który dokonał wyboru,
c) ustania członkostwa w Stowarzyszeniu.
4. Na miejsce członka Komisji Rewizyjnej, który utracił mandat, uprawniony organ statutowy dokonuje wyboru uzupełniającego.

§ 34
Do zadań Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia należy:
1. Sprawowanie bieżącej kontroli nad całokształtem działalności Stowarzyszenia.
2. Podejmowanie uchwał w sprawie nabycia, obciążenia, zbycia nieruchomości, zakładu lub innej jednostki organizacyjnej.
3. Podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia do innych organizacji społecznych oraz wystąpienia z nich.
4. Składanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań zwierających w szczególności wyniki kontroli i ocenę sprawozdań finansowych Zarządu.
5. Rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu w sprawach członkowskich.
6. Rozpatrywanie skarg na działalność Zarządu.

§ 35
Komisja Rewizyjna może żądać od Zarządu, członków, pracowników Stowarzyszenia, wszelkich wyjaśnień i sprawozdań, przeglądać księgi i dokumenty oraz sprawdzać bezpośrednio stan majątku. W czynnościach bezpośrednio kontrolnych członkowie Komisji Rewizyjnej mogą działać w zespołach co najmniej dwuosobowych upoważnionych przez Komisję Rewizyjną.

§ 36
Pierwsze posiedzenie Komisji Rewizyjnej zwołuje Przewodniczący Walnego Zebrania Członków, w terminie do dwóch tygodni od daty wyboru. Na pierwszym posiedzeniu Komisja Rewizyjna wybiera ze swojego grona Przewodniczącego. Kolejne posiedzenia Komisji zwołuje jej Przewodniczący.

Majątek i gospodarka finansowa

§ 37
1. Dla realizacji zadań statutowych Stowarzyszenie tworzy majątek trwały i obrotowy z:
a) składek członkowskich,
b) darowizn, subwencji, cesji majątkowych i zapisów;
c) dochodów z działalności gospodarczej;
d) dochodów z ofiarności publicznej;
e) wpływów z działalności statutowej;
f) dochodów z majątku Stowarzyszenia;
2. Stowarzyszenie deklaruje się sprostać warunkom do otrzymania dotacji państwowych, jednostek samorządowych i organizacji międzynarodowych.
3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Okresem rozliczeniowym jest rok kalendarzowy.

Postanowienia końcowe

§ 38
1. W sprawach nie unormowanych w niniejszym Statucie, mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązujące, a w szczególności ustawy – Prawo o stowarzyszeniach oraz Kodeks Cywilny.
2. Uchwalenie Statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków, ale wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej 50%  + 1 członków uprawnionych do głosowania.
3. Uchwała o rozwiązaniu się Stowarzyszenia określa tryb likwidacji oraz cel na jaki ma być przeznaczony majątek.