Powiatowe Archiwum Fotograficzne

Archiwum zbiera fotografie i pocztówki ukazujące dzieje Środy Wielkopolskiej i Powiatu, jej rozwój, życie prywatne jej mieszkańców itp.

Celem archiwum jest:
• gromadzenie i opracowanie zbioru fotografii z zakresu historii miasta na przestrzeni wieków;
• ratowanie zagrożonych zbiorów, poprzez dokonywanie reprodukcji wartościowych kolekcji;
• udostępnianie i upowszechnianie zgromadzonych kolekcji
• stworzenie internetowego katalogu;
• współpraca z archiwami, muzeami, stowarzyszeniami oraz prywatnymi kolekcjonerami.

Archiwum ze względu na ograniczony budżet ogranicza się tylko do reprodukcji fotograficznej.

Priorytetem jest zbiórka fotografii z okresu 1870-1989.

Fotografie gromadzone w archiwum będą w miarę możliwości posiadały:

datę wykonania,
• opis fotografii,
• informacje o miejscu przechowywania oryginału, z którego wykonano reprodukcje, lub pochodzenia fotografii, właściciela,
• rozmiary,
• sygnaturę
• w miarę możliwości nazwisko autora fotografii lub nazwę pracowni fotograficznej.

Reprodukcje przechowywane będą w teczkach tematycznych oraz w formie cyfrowej na płytach CD/DVD

 

Regulamin Powiatowego Archiwum Fotograficznego:

I

Do zbiorów Powiatowego Archiwum Fotograficznego bezpośredni dostęp mają wyłącznie upoważnieni członkowie Średzkiego Towarzystwa Fotograficznego.

II

1. Powiatowe Archiwum Fotograficzne udostępnia zbiory fotograficzne (tylko reprodukcje) na podstawie zamówienia złożonego w siedzibie archiwum dyżurującemu i upoważnionemu członkowi ŚTF-u.

2. PAF może odmówić udostępnienia fotografii pochodzącej ze zbiorów PAF jeśli autor – właściciel zastrzegł to w umowie przekazania.

3. W kwestiach spornych ostateczną decyzję co do udostępnienia fotografii podejmuje Prezes ŚTF.

4. Zamówienie powinno zawierać:

* nazwisko lub nazwę zamawiającego, jego NIP i adres;
* rodzaj (przedmiot) zamawianej usługi;
* nośnik, na którym usługa będzie zrealizowana;
* sposób wykorzystania zdjęcia;
* podpisy osób upoważnionych.

5. Otrzymane materiały Zamawiający może wykorzystywać wyłącznie do celów i na zasadach określonych w zamówieniu.

6. P.A.F. nie wypożycza negatywów i diapozytywów.

7. Zamawiający bezwzględnie zobowiązany jest umieścić we wszystkich materiałach, w których wykorzystuje fotografie ze zbiorów P.A.F., informacje na temat źródła pochodzenia fotografii („Ze zbiorów Powiatowego Archiwum Fotograficznego w Środzie Wlkp.”).

III

1. Zabrania się jakiegokolwiek kopiowania udostępnionych zasobów fotograficznych.
2. Archiwum Fotograficzne P.A.F. jest czynne dla interesantów po wcześniejszym kontakcie mailowym.